Jaksotyöskentelyä eri ikäisten  oppilaiden kesken

Jaksotyöskentelyä eri ikäisten oppilaiden kesken

Matinlahden koulu, Espoo
Kirjoittaja: Tanja Kauppinen

 

Teeman valinta ja aikataulu

Matinlahden koululla toteutetaan monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2016-2017 teemalla Elämää maapallolla. Tämä yläteema on opettajien valitsema ja aiheena laaja, jotta sitä voidaan luokka-asteittain tarkentaa. Aiheen laajuus antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa oman monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheeseen ja sen rajaamiseen. Näin aiheeksi valikoituu oppilaille merkityksellinen ja heitä kiinnostava aihe.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan lukuvuonna 2016-2017 seuraavan aikataulun mukaisesti:

Viikot 3 (16.-20.1.) ja 4 (23.-27.1.)
luokka-asteet 3 & 6

Viikot 5 (30.1.-3.2.) ja 6 (6.2.-10.2.)
luokka-asteet 2 & 5

Viikot 9 (27.2.-3.3.) ja 10 (6.3.-10.3.)
luokka-asteet 1 & 4

Jokaisen 2 viikon opiskelujakson jälkeen järjestetään messut, joissa oppilaat esittelevät tuotoksiaan. Messuihin voidaan myös kutsua vanhempia vierailemaan ja tutustumaan oppilaiden töihin. Maalis-huhtikuun aikana kerätään palaute monialaisista oppimiskokonaisuuksista opettajilta ja oppilailta. Palautteen avulla voidaan seurata toteutuneita tavoitteita ja tehdä kehitysehdotuksia seuraavan lukuvuoden monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Toteutus

Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan Matinlahden koulussa kolmena 2 viikon jaksona. Jakso on jaettu tietoviikoksi ja taito- ja taideaineviikoksi. Jokainen oppilas osallistuu monialaiseen oppimiskokonaisuuteen 2 viikon ajan. Jokaisen jakson päätyttyä järjestetään messut, joissa oppilaat esittelevät muille oppilaille ja vanhemmille omia tuotoksiaan.

Opettaja ja oppilaat asettavat yhdessä tavoitteet monialaiselle oppimiskokonaisuudelle. Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään eri tasoisia tavoitteita. Tavoitteita voi olla kolmella eri tasolla: luokkakohtaiset tavoitteet, ryhmäkohtaiset tavoitteet ja henkilökohtaiset tavoitteet.

Ryhmät ovat opettajan ennaltamääräämät. Noin 5 oppilasta/ryhmä. Tämä mahdollistaa ylöspäin eriyttämisen ja antaa myös opettajalle mahdollisuuden varmistaa, että kaikki luokan heikommat oppilaat eivät ole samassa ryhmässä. Oppilaille annetaan esimerkkilistat mahdollisista projektin toteutustavoista, joista oppilaat voivat valita toteutettavat projektit/tuotokset.

Oppimiskokonaisuuden ajan toimitaan pääsääntöisesti oman luokan tai luokkaparin luokassa. Ensimmäisenä koulumme kokeiluvuotena oman luokan kanssa. Seuraavina vuosina luokkaparin kanssa. Koulun tilojen käytössä huomioidaan monialaiset oppimiskokonaisuudet taitoviikoilla niin, että jokaisena päivänä monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteuttavat luokat pääsevät erikoisluokkiin. Oppimisympäristö voi olla jokin koululla olevista tiloista tai joku koulun ulkopuolinen paikka esim. kirjasto, metsä. 

Monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana on mahdollisuus hyödyntää vertaisopetusta ja oppimista eri ikätasoisten kesken, esim. 1. ja 4. luokan oppilaat työpareina tai luokkapareina. Ylempien luokkien oppilaat voivat toimia mm. digikummeina opastaen digivälineiden käytössä.

Jokaisen päivän päätteeksi ryhmät varaavat aikaa loppukeskustelulle. Loppukeskustelussa oppilaat keskenään tai opettajajohtoisesti keskustelevat siitä, että miten työskentely ryhmässä on onnistunut. Onko edetty tavoitteiden mukaisesti. Mikä onnistui ja mikä oli haasteellista? Nämä asiat jokainen ryhmä kirjaa päivittäin oppimispäiväkirjaan. Ongelmatilanteissa oppimispäiväkirjaan on tärkeää kirjata, että miten ryhmä olisi voinut toimia paremmin ja miten ryhmä aikoo jatkaa seuraavana päivänä työskentelyään.

Oppimiskokonaisuuksien aikana on mahdollista pyytää koululle ulkopuolinen vierailija/asiantuntija teemaan orientoijana. Hän voi herättää mielenkiinnon tutkittavaa asiaa kohtaan ja herättää oppilaissa kysymyksiä (mitä haluan tutkia, mistä haluan tietää lisää). Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aikana on mahdollista käyttää huoltajia asiantuntijoina. Tämä mahdollisesti lisää kodin ja koulun yhteistyötä. 

Monialaisen oppimiskokonaisuuden lopuksi koululla pidetään ”oppimisen ylistyksen messut”, joissa voi olla buffa mukana.

  • Oppilasryhmät esittävät joko molemmat tuotokset tai vain toisen tuotoksen
  • Muut luokat käyvät tunneittain kiertämässä, katselemassa ja antamassa vertaispalautetta. 1 tunti/luokka.
  • Aamun ensimmäinen tunti on varattu messujen rakentaneiden oppilaiden vanhemmille.
  • Tanssi- ja lauluesitykset on hyvä aikatauluttaa, jotta oppilaat voivat seurata haluamiaan esityksiä.
  • Oppilas ei siis välttämättä kierrä kaikkia pisteitä.
     

Arviointi

Tavoitteena on, että jokainen ryhmä valmistaa 2 tuotosta 2 viikon oppimiskokonaisuuden aikana. Oppiainesisältöihin perustuva arviointi on mahdollista. Tämä mahdollistaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin sitomisen osaksi oppiaineiden arviointia. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aikana opettajilla on myös mahdollisuus arvioida oppilaiden käyttäytymistä, työskentelytaitoja, ryhmätyöskentely ja projektityöskentelytaitoja. Oppilaiden osallisuus jatkuu monialaisen oppimisprosessin arviointivaiheessa. Oppilaalla on mahdollisuus olla osallisena arvioinnissa itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kautta.

Tulevana lukuvuonna 2016-2017 on tavoitteena luoda monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointikäytännöt, jotka ovat koko koululle samat. Arvioinnin perusteita pohditaan mm. luokka-asteissa. Arvioinnin perusteiden pohjalta oppilaat ja opettajat asettavat tavoitteet monialaisille oppimiskokonaisuuksille ja toteuttavat ne. Arvioinnin perusteiden pohjalta voidaan luoda esimerkiksi taidonportaat, jotka tekevät oppilaalle oppimisen näkyväksi. Oppilaiden ensisijaisena arvioijana on oma luokanopettaja. Oppimiskokonaisuudesta riippuen mukana arvioinnissa ovat myös muut koulun opettajat.

Yläkoulun pitkäkestoiset oppimiskokonaisuudet

Yläkoulun pitkäkestoiset oppimiskokonaisuudet

Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa

Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa