Teemajaksot

Teemajaksot

Viherkallion koulu, Espoo
Kirjoittajat: Tuuli Viitanen ja Juho Norrena

 

Viherkallion koulussa Espoossa kaikkien luokkien (1-6) lukuvuosi on jaettu kuuteen teemajaksoon. Luokkatasotiimit ovat valinneet teeman n. 6 viikon jaksolle opetussuunnitelmasta kootuista vaihtoehdoista. Luokkatasotiimit suunnittelevat teeman mukaista työskentelyä yhdessä. Luokissa voidaan järjestää mm. teematunteja, joissa pohditaan teemaa eri oppiaineiden näkökulmista. Lisäksi luokkien välillä tehdään yhteistyötä erilaisissa projekteissa. Tarkoituksena on, että meneillään oleva teema näkyisi koulussa ja muodostaisi oppilaalle eheän kokonaisuuden. Valittavissa olevat teemat pysyvät samana useampana vuonna, jolloin oppilaat voivat työskennellä mahdollisimman moneen teemaan liittyen. Sama teema voi myös toistua useita kertoja oppilaan koulupolulla, jolloin oppilas voi syventää aiemmilla luokilla oppimaansa tietoa.

Oppilaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa teeman sisällä sisältöihin, työskentelytapoihin ja työskentelypaikkoihin. Esimerkiksi 3.-4.-luokkalaisilta kysyttiin taito- ja taideaineiden yhteydessä, että minkälaisia kursseja he toivoisivat. Näiden pohjalta rakennettiin kurssitarjotin, josta oppilaat saivat valita kaksi mieluisinta ja toiseen näistä he pääsivät osallistumaan. Kurssin sisällössä otettiin myös oppilaiden ideoita huomioon, ja esimerkiksi media- ja musiikkikurssilla lapset ideoivat koko kurssin toteutustavan.

Pienillä oppilailla monialaisissa projekteissa otetaan usein joku taitotavoite, mitä opiskellaan, ja oppilaat saavat sitten vaikuttaa muuhun osioon. Esimerkiksi ihmistä tutkitaan niin, että jakson alussa on opiskeltu swayn käyttöä ja nyt sen osaamista halutaan vahvistaa. Projektin isona käsitteenä on ihminen, ja ryhmät saavat ehdottaa tutkittavia aiheita ja valita itselleen mieluisimman. Kaikki tekevät kuitenkin soveltamisvaiheessa swayn, jotta opittua taitoa päästään harjoittelemaan. Omaa tutkimuskohdetta voi kuitenkin esitellä myös muilla tavoin ja tietoa voi hakea erilaisista lähteistä. Jossain toisessa projektissa taas voi valita esitystavan.

Valinnaisaineet tukevat teeman mukaista työskentelyä. Opettajat suunnittelevat valinnaiskursseja varten ainoastaan työtapoja tai näkökulmia, esimerkiksi musiikki, media, liikunta tai kuvataide, ja tuovat näin oman asiantuntijuutensa oppilaiden avuksi. Näistä pääotsikoista valitsemalla oppilaat jaetaan pienempiin suunnitteluryhmiin. Oppilaat suunnittelevat toteutuksen tarkemmin ja kaikkia ideoita kuunnellen. Myös huoltajien asiantuntemusta pyritään hyödyntämään. Oppilaat esittelevät suunnitelmansa toisille oppilaille ja saavat siitä palautetta. Ideoinnin tuloksena syntyy tuotos, jota valinnaisaineessa lähdetään toteuttamaan. Parhaimmillaan tuotoksessa yhdistyvät useat työtavat ja näkökulmat.

Valinnaisaineiden tarkoitus on syventää muussa opetuksessa käsiteltyä teemaa. Työskentelyn ohessa opetellaan uusia tapoja osoittaa omaa oppimista. Oppilaiden ja opettajien asiantuntijuus pyritään saamaan jaettua koko koululle. Valinnaiskurssit ovat ikään kuin lopputyö teemalle. Valinnaisaineilla, eli teematyöskentelyllä on kiinteä paikka lukujärjestyksissä. Projekteissa käytetään itse- ja vertaisarviointia. Työskentelylle valitaan taitoalue, johon kiinnitetään työskentelyssä erityistä huomiota. Opettajatiimeissä arvioidaan säännöllisesti teemaopetuksen toteutumista.

Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen

Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen

Monialaisesti rakennettu jakso yläkoulussa

Monialaisesti rakennettu jakso yläkoulussa