Peliviikko

Peliviikko

Sydän-Laukaan koulu, Laukaa
Minna Tiainen ja Leena Silpola

 

Suunnittelu

Koulussamme toimii työryhmiä, joiden tehtävänä on järjestää koulumme erilaisia toimintoja. Yhdelle työryhmistä annettiin tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa monialaisen oppimiskokonaisuuden kokeilu. Työryhmässä oli kahdeksan eri aineiden opettajaa. Myöhemmässä vaiheessa mukaan suunnitteluun tuli toisesta työryhmästä aiheesta kiinnostuneita opettajia. Kokeilun aktiivisia suunnittelijoita oli kolme aiheesta kiinnostunutta opettajaa, mutta suunnitteluun osallistui kaiken kaikkiaan yli kymmenen opettajaa. Kaikille opettajille tarjottiin mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuksessa oli mukana äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan, kuvataiteen, kotitalouden, historian ja uskonnon opettajia.

Suunnittelu aloitettiin jo syksyllä. Toteutuksen muotoon saimme mallia ja ohjeita Lehtisaaren koulusta Jyväskylästä.

Aiheeksi valittiin Monikulttuurinen maailma, koska aihe oli syksyllä 2015 ajankohtainen ja aihetta käsitellään monessa oppiaineessa. Varsinaiseen kokeilun suunnitteluun oppilaat eivät osallistuneet, mutta työskentelyvaiheessa oppilaat saivat suunnitella omat pisteensä itse.

Toteutus

Koulussamme toteutettiin pääsiäisen jälkeisellä nelipäiväisellä viikolla Monikulttuurinen maailma -monialainen oppimiskokonaisuus 8.-luokkalaisille. Oppiminen tapahtui sekaryhmissä, jotka oli jaettu sattumanvaraisesti. Ryhmiä oli yhteensä kahdeksan, ja kussakin ryhmässä oli noin 16 oppilasta.

Ennen varsinaista toimintaviikkoa yhdeksännen luokan tukioppilaat ohjaajineen ryhmäyttivät uusia ryhmiä. Oppilaita johdateltiin viikkoon myös erilaisten päivänavausten sekä vierailijoiden luentojen avulla. Opettajat sivusivat teemoja myös eri oppitunneilla, ja monenlaista konkreettista valmistelutyötä tehtiin jo eri tunneilla.

Oppimiskokonaisuuden teemoina olivat monikulttuurisuus ja monilukutaito. Laajoja teemoja rajattiin erityisesti eri kulttuureihin ja ajankohtaiseen aiheeseen - pakolaisuuteen.

Tavoitteina monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oli oppia ongelmanratkaisu-, tiedonhankinta-, vuorovaikutus- ja tvt-taitoja. Lisäksi tavoittelimme luovuuden kehittämistä ja harjoittelimme oman työn suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja dokumentointia. Työtapana oli ilmiöpohjainen oppiminen. Oppimiskokonaisuus toteutui suunnitellusti.

Oppilaat suunnittelivat valitsemastaan aiheesta pelipisteen erilaisine tehtävineen ja esityksineen. Pelaajille jaettiin pisteitä muun muassa Kahoot-peleistä, GoogleFormsilla tehdyistä kyselyistä, zumbaamisesta, pakolaisveneessä olemisesta ja jalkapallon kuljetuksesta. Luokan sisustaminen teeman mukaisesti nousi tärkeäksi osaksi pelipisteen valmistelua.

Jokainen ryhmä dokumentoi työskentelyään viikon aikana, ja kaikki oppimiskokonaisuuteen osallistuneet oppilaat arvioivat omaa ja ryhmän työskentelyä sähköisen arviointilomakkeen kautta. Oppilaiden tekemät dokumentit julkaistiin Peda.netissä.

Do's and Dont's

Toteuttamamme monialainen oppimiskokonaisuus voidaan haluttaessa toteuttaa saman mallin mukaisesti. Erityisen onnistuneeksi koettiin oppilaiden jakaminen uusiin ryhmiin yli luokkarajojen.

Toteutus oli onnistunut ja aiomme jatkaa samankaltaisia kokonaisuuksia jatkossakin. Kokonaisuuden suunnitteluun on nyt perustettu oma työryhmä, johon kuuluu kahdeksan opettajaa.

Jatkossa työskentelyvaiheeseen voisi käyttää enemmän aikaa. Nyt varsinainen työskentelyvaihe kesti neljä viiden tunnin koulupäivää. Koska ryhmät oli muodostettu satunnaisotannalla, ryhmäyttämiseen tulisi käyttää jatkossa enemmän aikaa. Jotta kahdessa päivässä saatiin aikaan valmis pelipiste, joutui joissakin ryhmissä ohjaava opettaja ohjaamaan toimintaa paljon.

Tulevaisuudessa oppimiskokonaisuuden toteuksen jälkeen olisi syytä pitää toteuttajaryhmän kesken arviointikokous, jossa koottaisiin viikon onnistumiset ja parannettavat asiat huolella muistiin. Jatkossa tarvitaan myös lisää keskustelua monialaisten opintojen ohjaamisesta, sillä oppimiskokonaisuuden mukanaan tuoma uusi työskentelytapa toi haasteita opettajille. Ennen opintojen toteutusta olisikin hyvä keskustella muun muassa opettajan roolista monialaisten opintojen ohjaajana, sitoutumisesta suunnittelutyöhön ja työn tasapuolisestajakautumisesta.

 

Lue lisää tästä casesta: bit.ly/sydänlaukaa


 

 

PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä

PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä

Yläkoulun pitkäkestoiset oppimiskokonaisuudet

Yläkoulun pitkäkestoiset oppimiskokonaisuudet