Poro

Poro

Alakylän koulu, Kittilä
Ari Mäkinen

 

Monialaisen oppimiskokonaisuuteen valittiin ajankohtainen, usean oppilaan vanhempien osittainen elinkeino ja paikallinen teema: poro. Oppilaita ei siis juuri tarvinnut erikseen motivoida!

Suunnittelussa olivat mukana opettajat, ohjaajat, kaikki koulun oppilaat (2 koulupäivää) ja huoltajat (iltatilaisuus). Varsinainen toteutus tapahtui viikon aikana, jonka lisäksi poroerotuspäivä ja koontipäivä = 42 oppituntia. Oppiaineista mukana olivat YM, AI, HI, KU, KS, MU. Kokonaisuus painottui kuitenkin osaamistavoitteisiin ja tekemiseen. Oppilaat osallistuivat aktiivisesti ja suunnitelmissa pysyttiin melko hyvin.

 
 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Työelämätaidot ja yrittäjyys:
Mikä on poromies? Poromies on yrittäjä. Poromiehen elämä (harvoin päätoiminen poromies Kittilässä). Poromies voi olla myös nainen. Poromiehen tilipäivä (kerran vuodessa!). Poromiehen työkalut (lyneksi, mönkkäri). Poromies ja tietotekniikka.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:
Ruokaa, vaatetta, koruja ja tarve-esineitä porosta

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:
Opimme uusia vuorovaikutustilanteita erilaisten ihmisten kanssa

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:
Viikon toimintojen taltiointi iMovie -ohjelmalla (traileri, elokuva)

Ajattelu ja oppiminen:
Edellä kuvatut tavoitteet ja sisällöt

Monilukutaito:
Oppilas hankkii, muokkaa, tuottaa, esittää ja arvioi tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa erilaisten välineiden avulla.

 

Toimintakulttuuriin liittyvät tavoitteet

Oppiva yhteisö:
Oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja koulun ulkopuolella. Työskentelemme yhteisöllisesti ja luomme samalla uutta tietoa ja uusia toimintatapoja

Monipuoliset työskentelytavat:
Annetaan tilaa eri ikäkausille tunnusomaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. Hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyötä lähiyhteisöjen kanssa.

Vuorovaikutus ja osallisuus:
Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen omassa lähiympäristössään.

Hyvinvointi ja turvallinen arki:
Oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus:
Tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi (erilaiset välineet). Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen erilaisten ihmisten kanssa.

Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen:
Hyödynnetään koulun lähellä olevaa luontoa sekä rakennettua ja sosiaalista ympäristöä. Oppilaiden mahdollisuus olla mukana lähiyhteisön ja ympäristön kannalta tärkeissä tapahtumissa (poroerotus).

Johtajuus:
Rehellisyys, vastuullisuus ja luottamus (koko työyhteisö!)

 

Yleistavoitteet

 • Oppilaat oppivat työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kanssa.
 • Oppilaat oppivat koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.
 • Oppilaat oppivat uutta tekemällä asioita.
 • Oppilaat oppivat uusia työskentelytapoja (projektityöskentely).
 • Oppilaat oppivat kantamaan vastuuta työskentelystään.

 

Oppiainekohtaiset sisällöt ja tavoitteet

Ympäristö- ja luonnontieto (biologia):

T3 Tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen havainnointi (6.lk) Luonnon monimuotoisuuden arvostaminen (4.lk)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

T10 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan. --> poron kohtalo

T11 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. --> Poromies ja TVT.

S2 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan (sisällöissä huomioidaan alueellisuus). Viljelykasvit ja maatilan eläimet (4.lk). Poro on nisäkäs. Poro on puolivilli kotieläin. Eliöiden sopeutuminen eri vuodenaikoihin (3.lk).

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (sisällöissä huomioidaan paikallisuus) (1.-2.lk) Luonto eri vuodenaikoina (1.lk). Poron vuosi. Poromiehen vuosi. Elollinen luonto (1.lk). Poro kuuluu selkärankaisiin. Poro on osa elollista luontoa. Yleisimpien eliölajien ja niiden elinympäristöjen tunnistaminen maastossa (2.lk). Poron elinympäristö ja ravinto. 

S4 Tutkiminen ja kokeileminen (1.-2.lk). Tutkimustehtävä, jossa perehdytään tutkimuksen eri vaiheisiin. Tutkimuksen kohteena poro.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut. Ravinnontuotanto: viljely ja kotieläintuotanto, maatila (4.lk). Poronlihan jalostus, lihan leikkaaminen, kuivaliha, käristys jne. Ruoan elinkaari ja reitit (4.lk). Poroerotus.

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen (1.lk). Omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen tutustuminen. Lähiruoka.

Käsityö / Askartelu:

T1 Vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön. Oman korun suunnittelu ja valmistus poronnahasta ja -sarvesta / -luusta.

Kuvataide:

T5 Kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa. Videokuvauksen alkeet (1.-2.lk). Otoksia iPadilla poroerotuksesta. 

T6 Kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa. Pienoiselokuva. 

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä (6.lk). Oman mediatuotoksen tuottaminen (Poron tarina).

T9 Innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta. Pienoismalli poroaita. 

Musiikki:

T2 Reipas yhteislaulu: Lorut, lastenlaulut, suomalaiset perinnelaulut, vuoden kiertoon ja juhliin liittyvät laulut (1.-2.lk). Porolaulut, pororap.

Äidinkieli:

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen. Oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (6.lk). Haastattelu.

S3 Tekstin tuottaminen (1.-2.lk). Ohjata oppilasta harjoittelemaan tarinoiden kertomista ja tukea oppilaan omien mielipiteiden rakentumista. Ohjata oppilasta kuvaamaan kokemia asioita puhumalla, kirjoittamalla ja kuvia käyttäen. Ohjata oppilasta kirjoittamaan kertovia ja kuvaavia tekstejä. (2.lk)

Historia:

T7 Auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Oman suvun historia (4.lk). Poromerkki, suvun poromiehet, oman kylän historia (5.lk). kulkuneuvot (poron käyttö kulkuvälineenä). Saamelaisuus Kittilässä (6.lk). poronhoidon kehittyminen osaksi suomalaista kulttuuria.

 

Tuotoksia

 • traileri viikon työskentelystä
 • elokuva Poron tarina
 • poropiirakka
 • pororap
 • Kahoot -tietovisa porosta
 • näyttelypöytä poroelinkeinosta: tarvikkeita, koriste-esineitä

Pienoismalli poroaidasta

Pienoismalli poroaidasta

Koru poronnahasta + sarvi / luu

Koru poronnahasta + sarvi / luu

 

Arviointi

Arviointiin osallistuneet henkilöt, ryhmät ja tahot:

 • tavoitteiden asettaminen ennen työskentelyä (oppilaat)
 • oppilaiden itsearviointi työskentelyn jälkeen
 • oppilaiden vertaisarviointi työskentelyn aikana
 • opettajien arviointi työskentelyn aikana
 • tuotosten arviointi (oppilaat, opettajat, ohjaajat)
 • MOK -viikon arviointi (koulun henkilökunta)

Miten arviointi on toteutettu?

 • omien tavoitteiden asettaminen
 • itsearviointilomake (käyttäytyminen, työskentely)
 • vertaisarviointitaulukko
 • työskentelyn arviointilomake
 • itsearviointi Qridi
   

Do’s

 • riittävä valmistelu
 • aineiston hankkiminen ennakkoon
 • riittävä tuntimäärä työskentelyssä

Don’ts

 • ikätason mukainen eriyttäminen
 • lisää aikuisia työskentelemään

 Minun juureni

Minun juureni

PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä

PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä